­
1. De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst (akkoordverklaring) die met de patiënt/cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger wordt afgesloten.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.
Indien u niet/niet tijdig of met ongeldige reden(bv kapper) afzegt behouden wij ons het recht de kosten bij u zelf in rekening te brengen.
Als zijnde geen/niet recht op aanspraak zorgverzekering. Zoals bedoeld in verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

3. Declaraties voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn achterwege, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel kosten daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een jaarlijks vast te stellen minimum, alles exclusief omzetbelasting. De extra kosten voor het versturen van herinneringen worden afzonderlijk in rekening gebracht, en worden eveneens jaarlijks vast gesteld.
Blessure opgelopen? Bel de fysiotherapeut
077 462 2614

 

­